Pilot toetssystematiek

De pilot

Alvorens een besluit te nemen over de structurele toepassing willen betrokken partijen in 2016 ervaring opdoen met het ontwikkelde beoordelingskader en de toetssystematiek KR in een project met een ca. 9 deelnemende registraties. Voor de uitvoering van het project zijn een werkgroep en stuurgroep ingericht.

De pilot voorziet in de inrichting en toepassing bij ca. 9 kwaliteitsregistraties en evaluatie van de toetssystematiek. Dit leidt tot een voorlopig oordeel en advies per registratie en een advies over de definitieve inrichting van de toetssystematiek aan de stuurgroep.

 

Planning en vervolg

Na afloop wordt het project geëvalueerd en het vervolg bepaald. Partijen hebben de intentie om na 2016 de toetssystematiek landelijk te implementeren. Pas na positief besluit over deze toetssystematiek en na goed gevolg van de pilot worden begin 2017 definitieve adviezen uitgebracht.

Daarna (in 2017) zal worden gestart met het toepassen van de toetssystematiek op de andere kwaliteitsregistraties. Deze voorziet in het opstellen van, besluitvorming en communicatie over de definitieve beoordeling per registratie op basis van de vastgestelde toetssystematiek en een definitief financieringsadvies.

Toetsproces

Aanmelding / intake

De houder van de kwaliteitsregistratie neemt contact op met de Adviescommissie Landelijke Kwaliteitsregistratie. Er worden afspraken gemaakt over de verwachtingen, communicatie, inzet en tijdslijnen.

Invullen toetsinstrument

De houder van de kwaliteitsregistratie vult het toetsinstrument in en er vindt een interview plaats voor het invullen van het instrument.

Bespreking

De Adviescommissie Landelijke Kwaliteitsregistratie bespreekt de antwoorden samen met de houder van de kwaliteitsregistratie.

Pre-advies

De Adviescommissie Landelijke Kwaliteitsregistratie geeft een pre-advies aan de afvaardiging van de bestuurders van de deelnemende partijen.

Advies

De Stuurgroep geeft een advies over de kwaliteitsregistratie.

De toetsmethode

De toetsmethode bestaat uit een digitale vragenlijst. De vragenlijst is gebaseerd op het voorwaardenkader en internationale richtlijnen. De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen

  1. Algemene informatie: toelichting en contactgegevens
  2. Relevantie: doelstelling en scope, draagvlak
  3. Eigenschappen van de kwaliteitsregistratie; metingen en indicatoren, evaluatie van indicatoren, het registratieproces, het aanleverproces, analyse en interpretatie, resultaten en rapportage, kwaliteitsverbetering van zorg
  4. Eigenschappen van de bedrijfsvoering; taken en verantwoordelijkheden, kwaliteitsbeleid op eigen processen, financiële aspecten, wet- en regelgeving, standaardisatie en informatievoorziening, infrastructuur en informatiebeveiliging

De vragenlijst kunt u hier opvragen.