Landelijke Governance
Kwaliteitsregistraties

Financiering van kwaliteitsregistraties

Stap 1

Toetsing door IGC en DGC

Toetsing door IGC en DGC wat resulteert in een advies

Ga naar pagina

Stap 2

Opname in register door Zorginstituut

Besluit over opname in het register kwaliteitsregistraties door het Zorginstituut

Ga naar pagina

Stap 3

Financiering door ZN

Financiering door ZN na opname in het register

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft voor kwaliteitsregistraties de rol van financier. Wanneer een kwaliteitsregistratie de toetsing door de governancecommissies heeft doorlopen en daarna is opgenomen in het Register van Kwaliteitsregistraties van Zorginstituut Nederland (en dus de wetswijziging van de Wkkgz van kracht is), dan komt de kwaliteitsregistratie in aanmerking voor financiering door ZN. Hoe dit financieringsproces loopt en wat er nodig is, wordt hier uitgelegd.

Het financieringsproces

Leidraad voor financiële beoordeling

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een leidraad ontwikkeld voor de financiële beoordeling van ingediende begrotingen van kwaliteitsregistraties en haar dataverwerker(s); het financieringskader voor kwaliteitsregistraties. De basis voor deze leidraad is het rapport Keuzenkamp . De volgende standpunten worden gehanteerd bij de financiële beoordeling van kwaliteitsregistraties:
 • Er wordt aangesloten op de definities/kader die de IGC en de DGC of het ZIN stellen.
 • Er is 1 centrale financier van een kwaliteitsregistratie.
 • Er wordt onderscheid gemaakt naar de (ontwikkel)fase waarin een kwaliteitsregistratie zich bevindt.
 • De kosten van kwaliteitsregistraties (en hun dataverwerkers) zelf worden gefinancierd
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die wel of niet voor financiering in aanmerking komen
 • De hoogte van de kosten worden op redelijkheid beoordeeld.
In een overzicht is aangegeven welke kosten op hoofdlijnen voor financiering in aanmerking komen. Het is een dynamisch financieringskader en daarmee herijkbaar. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt.

Invulformat begroting

Bij het indienen van het financieringsverzoek wordt de kwaliteitsregistraties gevraagd om een door ZN ontwikkeld standaard invulformat te gebruiken. Dit invulformat is gebaseerd op de kostensoorten die volgens het financieringskader in aanmerking komen voor financiering. Door gebruik te maken van dit invulformat kan ZN de beoordeling van de begrotingen en monitoring van de kosten standaardiseren en automatiseren. Het invulformat is gebaseerd op het financieringskader voor kwaliteitsregistraties.

Het invulformat is een exceldocument dat bestaat uit een 9-tal tabbladen:

 1. Instructie voor de indiener
 2. Toelichting per kostenpost
 3. Uitkomst van de beoordeling
 4. Gegevens van de Kwaliteitsregistraties
 5. Begroting voorgaand jaar
 6. Begroting komend jaar
 7. Format jaarplan
 8. Format ontwikkelplan
 9. Achtergrondinformatie 

Het invulformat wordt hier te zijner tijd gepubliceerd.

Beoordelingsproces

Het proces voor het beoordelen van de begroting van de kwaliteitsregistratie ziet er als volgt uit:

1. Aanleveren van gegevens

De kwaliteitsregistratie levert gegevens aan. Daarbij gaat het onder andere om:

  • Algemene gegevens
  • Bewijs van inschrijving in het landelijk kwaliteitsregister
  • 2- jaars begroting (het afgelopen en het komend jaar) middels het invulformat
  • Onderbouwing van de begroting middels het invulformat
  • Toelichting andere financiers
  • Jaarverslagen/jaarrekeningen/realisaties afgelopen jaar

ZN checkt op compleetheid van de stukken.

2. Invulformats inlezen en koppelen

Alle invulformats worden door ZN automatisch ingelezen en gekoppeld aan een benchmark kwaliteitsregistraties. Op deze wijze kan de uitvoering van de beoordeling en het monitoren van de kosten door ZN worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd op onderdelen waar dit mogelijk is.

3. Primaire beoordeling

Binnen ZN is de beoordeling in twee stappen georganiseerd, een primaire en secundaire beoordeling.

Bij de primaire beoordeling wordt een oordeel gevormd over de totale begroting en daaraan onderliggend de opgegeven kosten per kostenpost/ type kosten. De beoordeling bestaat daarmee uit:

1) Beoordeling van de opgegeven kostenposten/ type kosten,

2) Beoordeling van de hoogte van de kosten

Indien noodzakelijk, vraagt de primaire beoordelaar aanvullende informatie bij de kwaliteitsregistratie op.

4. Secundaire beoordeling

De secundaire beoordelaar toetst of de beoordeling correct is uitgevoerd (inhoudelijk en procesmatig) en stemt indien nodig met de primaire beoordelaar af. Ook doet hij/zij een check of alles goed is vastgelegd.

5. Expertiseteam

Complexere casuïstiek wordt in het wekelijkse expertiseteam besproken. Het expertiseteam borgt een consistente beoordeling.

Het expertiseteam geeft formeel akkoord over alle beoordelingen. Dit maakt dat er sprake is van één gemeenschappelijk oordeel over alle beoordeelde KR’s.

6. Afstemming intern ZN met verantwoordelijke portefeuillehouders

Voorbereiding voor het besluitvormingsproces.

Afwegingen worden voorgelegd wanneer het geen hamerstuk betreft.

7. Besluitvormingsproces BCVU/Bestuur

Met een vastgesteld format worden de begroting ter besluitvorming voorgelegd aan de Bestuurscommissie Verzekeringen & Uitvoering en vervolgens het Bestuur van ZN.

8. Verwerken besluit en communicatie aan de kwaliteitsregistratie

ZN verwerkt en communiceert het besluit middels een standaardbrief aan de kwaliteitsregistratie. In deze brief wordt de kwaliteitsregistratie op de hoogte gesteld van het besluit en de hoogte van het bedrag.

9. Indien van toepassing Klachtenprocedure 

Er is een mogelijkheid om bezwaar in te dienen door de kwaliteitsregistratie.

10. Financieringsovereenkomst sluiten

ZN heeft een nieuwe modelovereenkomst opgesteld die gehanteerd wordt voor de structurele financiering van kwaliteitsregistraties. De ingangsdatum voor de financiering zal mede afhankelijk zijn van de afspraken voor overdracht die gemaakt worden tussen de huidige/oude financier en ZN.

Van huidige financier naar ZN als financier

Wanneer een kwaliteitsregistratie door ZN wordt gefinancierd, wordt door ZN in samenspraak met de kwaliteitsregistratie afstemming gezocht met de huidige/oude financier van de kwaliteitsregistratie. Dit, om de overdracht tussen de financiers te regelen. In het rapport Keuzenkamp zijn de uitgangspunten hiervoor beschreven. 

Doelmatigheidswinst

De maatschappelijke business case die ten grondslag ligt aan het streven naar grotere doelmatigheid en synergie in de processen van kwaliteitsregistraties en hun dataverwerkers kan worden bereikt door dubbele en ondoelmatige financiering te voorkomen. Het hanteren van het financieringskader, stimuleert de doelmatigheid en efficiëntie van de kwaliteitsregistraties. Het streven zoals beschreven in het rapport Keuzenkamp is om op termijn van 2-5 jaar 30% doelmatigheidswinst te behalen.

Over te hevelen bedragen naar ZN

Om dubbele financiering te voorkomen worden de financiële middelen van de huidige financiers (met name VWS en zorginstellingen) van MSZ-kwaliteitsregistraties van de getoetste registraties overgeheveld naar Zorgverzekeraars Nederland als centrale financier. Overeenkomstig het rapport Keuzenkamp gaat het om financiële overheveling naar ZN van 70% (zorginstellingen) en 100% (VWS) van de middelen, maar deze percentages zijn nog onder voorbehoud van nadere invulling. Daarbij gaat het ook om de financiële middelen van registraties die niet worden opgenomen in het register van het Zorginstituut. Zij zullen niet langer worden gefinancierd door ZN of andere HLA MSZ-partijen omdat deze registraties dan geen wettelijke grondslag voor dataverwerking meer hebben en zorgaanbieders dan niet verplicht zijn om data aan te leveren.

De wijze waarop deze overheveling zal worden uitgevoerd is nog niet bepaald.

Aansluiting financieringsproces op adviezen commissies en besluit ZIN

De te verwachten doorlooptijd voor ZN is 16 weken per tranche van 30 kwaliteitsregistraties. Deze doorlooptijd geldt voor de eerste beoordelingen. ZN wordt op hetzelfde moment op de hoogte gebracht van de besluiten van de Inhoudsgovernancecommissie en de Datagovernancecommissie als het Zorginstituut. Hierdoor kan de doorlooptijd bij ZN al gaan lopen en wordt de gehele doorlooptijd van aanvraag tot financiering verminderd.

Gedurende de doorlooptijd van het beoordelingsproces, waarbij ook de betrokken partij(en) gelegenheid heeft om te reageren en indien nodig aanvullende informatie aan kan leveren. Ook het contact met de huidige financiers zal in die periode tot afspraken over beëindiging van de lopende financiering moeten leiden.

 

Ga naar de inhoud