Criteria

Beoordelingskader

Het landelijk voorwaardenkader MSZ (hierna: beoordelingskader) bevat criteria over onder meer relevantie, kwaliteit en bedrijfsvoering van kwaliteitsregistraties. Op deze webpagina vindt u de criteria uit dit beoordelingskader.

De aspecten die een rol spelen bij het afwegen van de structurele financiering van een kwaliteitsregistratie betreffen enerzijds de relevantie van de informatie die beschikbaar komt (nut en noodzaak) en anderzijds de kwaliteit van de opgezette registratie. Deze twee aspecten zullen onderling afgewogen worden. Daarnaast zijn er criteria ten aanzien van organisatie en bedrijfsvoering.

Criteria om de relevantie van de kwaliteitsregistratie te beoordelen

 • De kwaliteitsregistratie heeft toegevoegde waarde, al dan niet ten opzichte van andere registraties, om de geleverde zorg te evalueren en verbeteren.
 • De registratie betreft een onderwerp dat een substantieel deel uitmaakt van de ziekenhuiszorg (omvang in volume of kosten, totale ziektelast of risico).
 • Het onderwerp kent verbeterpotentieel.
 • De registratie kan bijdragen aan het verlagen van de (maatschappelijke) ziektelast.
 • De registratie kan bijdragen aan de veiligheid, kwaliteit of doelmatigheid van de zorg.
 • Voor aandoeningsgerichte kwaliteitsregistraties is een kwaliteitsstandaard (richtlijn of zorgstandaard) beschikbaar, vastgesteld door de betreffende wetenschappelijke vereniging met betrokkenheid en goedkeuring van patiëntenorganisatie(s).
 • Er is draagvlak bij de relevante stakeholders voor het opzetten en in stand houden van de registratie, waarbij de registratielast en de financiering worden meegewogen.

Criteria om de kwaliteit van de kwaliteitsregistratie te beoordelen

 • De doelstellingen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd. Er wordt aangegeven:
  • Welk deel van het zorgproces of de zorgketen het betreft (inclusief patiëntindicaties);
  • Dat er specificaties worden aangeleverd t.a.v. de vast te leggen gegevens;
  • Wie de belanghebbenden zijn en met welk doel zij de informatie uit de kwaliteitsregistratie gaan gebruiken;
  • Welke resultaten en inzichten de kwaliteitsregistratie oplevert.
 • De kwaliteitsregistratie voldoet aan de uitgangspunten geformuleerd in het voorwaardenkader  kwaliteitsregistratie MSZ.
 • Relevante begrippen zijn eenduidig gedefinieerd, zoals inclusie- en exclusiecriteria en uitkomstparameters.
 • Bij de gegevensdefinitie ten behoeve van de uniforme registratie wordt waar mogelijk aangesloten bij andere (inter)nationale registraties om een optimale vergelijkbaarheid van resultaten te bereiken.
 • Data in de registraties zijn betrouwbaar, valide en volledig, de aanlevering en de controlemaatregelen hierop zijn geëxpliciteerd.
 • De registratie bevat structuur-, proces- en uitkomstindicatoren die relevant en valide zijn.
 • De registratie is ingericht op het verzamelen, bewerken, interpreteren en uitleveren van gegevens, gecorrigeerd voor relevante parameters (zoals co-morbiditeit, leeftijd, geslacht, sociale status en dergelijke) om uitkomsten vergelijkbaar te maken.
 • Het registratieproces is efficiënt. Er is nagegaan welke data daadwerkelijk noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te behalen. De registratie sluit aan bij de principes van eenmalige registratie voor meervoudig gebruik en registratie aan de bron. Er wordt jaarlijks expliciet gekeken naar mogelijkheden van hergebruik van data uit de bron en andere bronnen, met als doel optimale inrichting met een minimale registratielast.
 • Benchmarkgegevens en indicatoren zijn beschikbaar voor partijen betrokken bij de registratie, conform de vooraf gemaakte governance afspraken.

 

N.B. Als de kwaliteitsregistratie ook zorgverleners betreft die niet worden vertegenwoordigd door de Federatie, dan dienen ook deze belanghebbenden op vergelijkbare wijze betrokken te worden bij het opzetten en uitwerken van de kwaliteitsregistraties. Te denken valt o.a. aan eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten.

Criteria ten aanzien van de organisatie en bedrijfsvoering

Voor de organisatie die de registratie uitvoert, is een organisatievorm gekozen voor dataverzameling, beheer en bewerking van de gegevens. Het is duidelijk wie registratiehouder en eindverantwoordelijke is en welke bevoegdheden daarbij horen.

 • De organisatie beschikt over een governancestructuur. Hierin is vastgelegd welke partijen betrokken zijn bij de registratie en welke rol en verantwoordelijkheid zij hebben. Ook is vastgelegd welke data, wanneer, voor wie en met welk doel beschikbaar komen en hoe het controle- / toezichtmechanisme is geregeld.
 • De organisatie beschikt over deskundigheid op alle relevante gebieden, zoals zorg, registratie en beheer, bedrijfsvoering en bestuur.
 • Bij de inrichting van de organisatie is (en blijft) samenwerking met bestaande organisaties expliciet onderzocht. Het versnipperen van het “registratielandschap” wordt zoveel mogelijk vermeden.
 • De organisatie heeft een kwaliteitsbeleid.
 • De organisatie rapporteert frequent genoeg om actief zorg te verbeteren over de behaalde resultaten.
 • Er wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Er is een toetsbaar beleid ten aanzien van organisatorische en technische beveiliging van informatie. Waar van toepassing wordt voldaan aan de NEN7510 en vindt certificering van hard- en software plaats.
 • De organisatie richt de bedrijfsvoering efficiënt en toetsbaar in. Voor alle kosten (personeel, huisvesting, ICT enz.) geldt dat de hoogte aantoonbaar binnen een voor registraties gangbare bandbreedte ligt. Er wordt rekening gehouden met benchmarking van de bedrijfsvoering met andere registraties.