Achtergrond en Opzet

Landelijk Voorwaardenkader

Het is voor patiënten, medisch specialisten, ziekenhuizen en ZBC’s, maar ook voor zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid van groot belang dat er betrouwbare informatie beschikbaar is voor verbetering, verantwoording, inkoop en keuze van de zorg. Data uit kwaliteitsregistraties kunnen hiervoor een goede basis zijn.

Er is inmiddels een groot aantal kwaliteitsregistraties ontwikkeld en nieuwe initiatieven voor de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties zijn talrijk. Deze kwaliteitsregistraties verschillen in opzet, onderhoud en bedrijfsvoering. Vanwege het groeiend aantal initiatieven voor het opzetten of doorontwikkelen van kwaliteitsregistraties hebben FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland het initiatief genomen om een landelijk voorwaardenkader kwaliteitsregistraties MSZ (hierna: beoordelingskader) en bijbehorende toetssystematiek Kwaliteit Registratie (hierna: toetssystematiek KR) te ontwikkelen.

Het beoordelingskader bevat criteria over onder meer relevantie, kwaliteit en bedrijfsvoering van kwaliteitsregistraties. De bijbehorende toetssystematiek KR voorziet in een toetsingsinstrument die bestaat uit vragen over de registratie waarna de Adviescommissie Landelijke Kwaliteitsregistratie (hierna: ALK) de antwoorden bespreekt met de registratiehouder. Op basis hiervan geeft de ALK een voorlopig advies.

Het beoogde resultaat is een advies aan kwaliteitsregistraties ten aanzien van knelpunten en verbetermogelijkheden en een advies aan de besturen van FMS, NFU, NVZ, ZKN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland over (structurele) financiering van de kwaliteitsregistratie. Structurele financiering houdt in dat de kwaliteitsregistratie door de deelnemende ziekenhuizen wordt gefinancierd en kosten van de kwaliteitsregistratie worden meegenomen in de lokale onderhandeling tussen zorginstelling en zorgverzekeraar. 

Organisatie

De beoordeling van kwaliteitsregistraties wordt voorbereid en uitgevoerd door het samenwerkingsverband bestaand uit genoemde partijen. Hiervoor wordt (te zijner tijd) een Bestuurlijk Overleg Landelijke Kwaliteitsregistraties ingericht dat volgens een vaste procedure tot adviezen komt over structurele financiering. Besluitvorming in het bestuurlijk overleg wordt inhoudelijk voorbereid door een Adviescommissie Landelijke Kwaliteitsregistraties met daarin een afgevaardigde namens elk van de deelnemende organisaties.

Advies

De uitvoering van de toetssystematiek zal leiden tot:

  • Een beoordeling van de kwaliteitsregistratie volgens criteria in het beoordelingskader en uitgevraagd via het toetsinstrument;
  • Een advies aan de kwaliteitsregistraties ten aanzien van verbeter- en doorontwikkel-mogelijkheden.
  • Een advies aan de besturen van FMS, NFU, NPCF, NVZ, ZKN en ZN met betrekking tot structurele financiering van de registratie. Het financieringsadvies kan bestaan uit een positief advies, een positief advies onder voorwaarden, een negatief advies met voorwaarden voor verbetering, of een negatief advies.